Zamawiaj tam gdzie będziesz
  • Profesjonalne opakowanie 
  • Przesyłka ubezpieczona
  • Dostawa 24h od nadania

Certyfikat bezpieczeństwa SSL


 

dostarcza UPS

Regulamin witryny

Właścicielem i operatorem witryny jest firma: 

BESTORE, Bartosz Mazurczak

ul. Pusta 27

61-053 Poznań

NIP: 782-211-89-61

REGON: 639723927

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

 

I.                     Postanowienia ogólne

1.  Celem działania sklepu internetowego www.regioalko.pl jest sprzedaż detaliczna szerokiego asortymentu napojów alkoholowych oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu.

2.  Firma BESTORE, Bartosz Mazurczak posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr IV/11/A/9/2014 ważne do 22.05.2016r., zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr IV/19/B/13/2014 ważne do dnia 22.10.2016r. oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu nr IV/22/C/11/2015 ważne do dnia 08.12.2017r., wydane przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).

3.  Miejscem zawierania umów sprzedaży jest siedziba firmy położona w Poznaniu przy ulicy Pustej 27, 61-053 Poznań

4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.regioalko.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

5.   Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:

a.    Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie

b.    Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.regioalko.pl właściciela sklepu internetowego

c.    Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary

d.  Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem

e.    Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego

f.   Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.regioalko.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

g.   Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym

h.   Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

i.    Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

j.    Stronie produktowej – strona w sklepie internetowym na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

6.  Korzystanie ze sklepu internetowego www.regioalko.pl i dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, towarzyszących mu załącznikach („Polityka cenowa" i "Cennik Transportu”) oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze sklepu internetowego www.regioalko.pl i dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

7.  Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.regioalko.pl jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Internet Explorer 8, Firefox 3 lub nowsze ich wersje.


II. Warunki realizacji zamówień

1.   Rejestracja lub podanie odpowiednich informacji kontaktowych to warunki niezbędne dla dokonania zakupu i realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.regioalko.pl.

2.   Zamówienia składa się wypełniając odpowiedni formularz znajdujący się na stronie sklepu www.regioalko.pl  lub telefonicznie z pomocą konsultanta sklepu www.regioalko.pl zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej sprzedawcy www.regioalko.pl. Tak złożone zamówienie przez użytkownika zwanego Klientem, jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna na warunkach opisanych w oświadczeniu i charakterystyce towaru.

W zamówieniu Klient wskazuje:

a.    wybrany przez siebie Towar/Towary. Klient może zamówić dowolną ilość towaru z oferty witryny internetowej www.regioalko.pl

b.   adres, pod który zamówiony Towar ma być dostarczony oraz dokładne dane niezbędne dla wystawienia faktury VAT detalicznej – numer NIP płatnika oraz jego adres;

c.    numer telefonu kontaktowego;

d.    oczekiwany termin dostawy;

e.    sposób dokonania płatności.

3.   Uprawnionymi do dokonywania zakupów/składania zamówień, ich akceptacji oraz odbioru zakupionego/zamówionego Towaru w sklepie internetowym www.regioalko.pl są klienci spełniający poniższe warunki:

a.     osoby pełnoletnie,

b.     osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innych używek w chwili składania zamówienia/dokonywania zakupu,

c.     osoby, którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,

d.     osoby, które nie dokonują zakupu alkoholu oraz innych dostępnych w sklepie www.regioalko.pl produktów w celu odsprzedaży,

4.     Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail - podany w trakcie składania zamówienia (Klient – Gość), lub widniejący w zakładce Moje Konto (zarejestrowany Klient) - wiadomość potwierdzającą przyjęcie złożonego zamówienia oraz jego szczegóły.

Wiadomość ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży, której warunkiem jest uiszczenie przez Klienta opłaty za towar oraz wydania/wysłania tego towaru przez Sprzedawcę.

Finalnie do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie spełnienia wszystkich warunków łącznie, które wymienione zostały powyżej.

Klient rejestrując się w sklepie www.regioalko.pl automatycznie zobowiązuje się do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail oraz numeru telefonu, aktualizując swoje dane w zakładce Moje Konto, lub w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem regioalko.pl w celu odpowiedniej realizacji każdego kolejnego zamówienia.

5.    Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia w ciągu 24h. od jego złożenia. W przypadku, gdy Klient złoży zamówienie w Sobotę, Niedzielę, lub w dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca wyśle wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia w czasie 24h zaczynając od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie wyżej określonego czasu, stwierdza się, że Klient treścią zamówienia już nie jest związany.

6.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany realizacji terminu zamówienia ze standardowego na dłuższy w szczególnych przypadkach. Tym samym Sprzedawca zobowiązuje się również do udzielenia klientowi informacji o powodzie opóźnienia oraz o przybliżonym terminie realizacji zamówienia. Informacje te zostaną udzielone w za pośrednictwem wiadomości e-mail, lub w rozmowie telefonicznej z konsultantem www.regioalko.pl W wypadku zaistnienia ww sytuacji, Klient ma prawo zaakceptować nowe warunki oferty w ciągu 24h (art. 68 KC). Jeśli Klient przed upływem 24h od otrzymania informacji o zmianach jakie zaszły, nie zdecyduje się na realizację zamówienia i poinformuje o tym Sprzedawcę, umowa sprzedaży nie zostanie sfinalizowana.

7.   Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż nie obejmuje pełnego asortymentu – zawiera ograniczoną liczbę towarów. Realizacja zamówień z oferty promocyjnej/wyprzedaży realizowana jest według kolejności uznań na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione produkty. Sprzedaż promocyjna trwa do wyczerpania zapasów, lub do dnia ustalonego przez Sprzedawcę.

8.   Sprzedawca oferuje również możliwość zakupu towaru na „Prezent”. Tego typu zamówienia można składać w zakładce ….......................... W przypadku tego typu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania adresu i terminu dostawy oraz adresu płatnika na który ma zostać wysłany rachunek/faktura.

9.   Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu 509-777-383 Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio, zastrzegając:

a.   Umowa sprzedaży dojdzie do skutku wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia na stronie www.regioalko.pl i uiszczeniu opłaty przez Klienta.

Sprzedawca we własnej osobie lub za pośrednictwem konsultanta www.regioalko.pl za każdym razem przed realizacją zamówienia, ustnie upewnia się, że Klient zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.

b.    W przypadku telefonicznego złożenia zamówienia, po zakończeniu procedury jego realizacji, Klient otrzymuje na adres mailowy podany Konsultantowi wiadomość akceptującą złożone zamówienie, która zawiera hiperłącze do treści zamówienia. Za pośrednictwem tegoż hiperłącza Klient przechodzi również do formularza z danymi płatnika, adresem wysyłki, kodami zamówionych produktów oraz łączną kwotą zamówienia i jego numerem. 

Zakończenie procesu składania zamówienia:

    • dokonanie przez Klienta płatności przez system eCard – za zamówienie telefoniczne (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze)

    • przejście do ostatniego kroku zamówienia i wybór opcji:„wyślij zamówienie”;

Równoczesne spełnienie powyższych wymagań jest podstawą przekazania zamówienia telefonicznego do realizacji.

10.  Zamówienia telefoniczne przyjmowane są każdego dnia roboczego w godzinach: 10-14

11.  Zamówienia telefoniczne rejestrowane są elektronicznie za zgodą Klienta.

12.  Informacje o kosztach przesyłki oraz wszystkich innych ewentualnych kosztach takich jak: przesyłka w Sobotę do godziny 14, koszty opakowania/opakowania w formie prezentu, czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po wybraniu przez Klienta formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia oraz określeniu daty dostawy. Natomiast w przypadku zamówień telefonicznych w treści maila weryfikacyjnego wysyłanego do Klienta do potwierdzenia i dokonania płatności.

13.  Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.regioalko.pl załączony jest dowód sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej/paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiony zostaje po skompletowaniu przygotowaniu do wysyłki wszystkich zamówionych przez Klienta produktów.

14. W celu weryfikacji danych, podawanych przez Klienta w trakcie składania zamówienia na stronie internetowej lub telefonicznie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania środków takich jak: telefon, faks, czy e-mail by zapewnione zostały dowody świadczące o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do realizacji tegoż zamówienia.

 


III.
              Ceny i polityka cenowa  

1.     Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.regioalko.pl są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.regioalko.pl przy Towarze w momencie składania zamówienia. W ceny nie są wliczone koszty przesyłki.

2.    Sprzedawca ma prawo do wprowadzania szeroko pojętych zmian cen Towarów takich jak: wprowadzanie i znoszenie cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.regioalko.pl lub ich edytowania. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia.

3.   Całkowita wartość zamówienia Klienta widnieje na stronie internetowej www.regioalko.pl po wybraniu przez Użytkownika formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych lub/i klubowych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych i klubowych są dostępne w załączniku do Regulaminu pt. „Polityka cenowa i Cennik Transportu”. Dla Promocji i Wyprzedaży jest oddzielny regulamin.

5.     Dodatkowe koszty związane z przesyłką Towarów określone są w dokumencie „Polityka cenowa i Cennik Transportu”.

6.   Sprzedawcy przysługuje możliwość różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu. W wypadku zaistnienia takiego różnicowanie Sprzedawca zobowiązuje się poinformować o nim Klienta najpóźniej w chwili składania przez niego zamówienia.


IV.
               Formy płatności

1.    Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

a.  za pobraniem, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.regioalko.pl

b.  przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym – na konto bankowe numer: 19 1050 1520 1000 0092 3067 1902, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie;

c.     płatność w systemie płatności elektronicznych Przelewy24, płatności kartą - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez operatora informacji o zarejestrowanej i dokonanej płatności. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

                d.     gotówką - płatność gotówką, kartą płatniczą przy odbiorze towaru w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Warszawska 37a, 61-028 Poznań).

2.   Sprzedawca dopuszcza możliwość innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem zwanym dalej Klientem.

3.    W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili składania zamówienia zarówno internetowego jak i telefonicznego.

 

Jeśli wartość zamówienia przekroczy 300 brutto oraz zostanie wybrana forma zapłaty za pobraniem Klient  zostanie zobowiązany do konsultacji telefonicznej z przedstawicielem Sklepu.


V.
 Dostawa towarów

1.   Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 9.00 - 16.00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą - w takich przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce ‘uwagi’ podczas składania zamówienia, w jakich godzinach Towar ma zostać dostarczony. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

2.  Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia telefonicznego.

3.     Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.

4.     Dostawa Towaru przez kuriera następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

5.     Kurier jest uprawniony do wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje  ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub będącej pod wpływem alkoholu, lub innych używek, lub osobie której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, lub innych używek. W przypadku powstania wątpliwości kuriera co do pełnoletniości osoby odbierającej Towar, kurier uprawniony jest do zażądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek odbiorcy/nabywcy.

6.   Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę, zaksięgowania wpłaty, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres info@regioalko.pl w przypadku Klienta składającego zamówienie telefonicznie. Dostawy będą realizowane w ciągu 1-5 Dni Roboczych pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem.

7.    Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych telefonicznie tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że:

a.   usługa dostawy tego samego dnia dostępna jest dla Klientów z Poznania zamawiających dostawę w granicach administracyjnych miasta Poznania;

b.   wybór Towarów z asortymentu Sklepu Internetowego jest ograniczony do aktualnego asortymentu;

c.     z oferty wyłączone są zestawy startowe i promocyjne aktualnie obowiązujące na witrynie Sklepu Internetowego www.regioalko.pl

d.    termin dostawy zamówień jest ustalany z Klientem indywidualnie, przy czym Sprzedawca zastrzega, że zamówienia będą dostarczane nie później niż do godziny 20 w Dni Robocze;

e.     Jedyna dopuszczalna forma płatności za tak złożone zamówienie to płatność gotówką przy odbiorze

Realizacja takiego zamówienia wymaga spełnienia warunków o jakich mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8.    Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Klientowi pocztą tradycyjną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres dostawy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

9.    Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

10.  W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi  zaś wysłany na adres Sprzedawcy.VI.               Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

1.  Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2.  Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

3.  Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

4.  Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

5.  Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 


VII.            Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.     Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami. 

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.  

3.     Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr zamówienia. 

4.     Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

5.    Macie Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga  podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu wielu towarów dostarczanych osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

6.     Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj http://www.regioalko.pl/reklamacje-i-zwroty Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

7.     W przypadku odstąpienia od umowy,  uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

8.     Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9.     Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

10.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11.  Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

12.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

13.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

14.  Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji. 

15.  W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, Sprzedawca zaleca, by wino, które ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie było otwierane przez Klienta czy też pozbawiane oryginalnej banderoli.

VIII.        Bezpieczeństwo

1.    Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

2.    Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury eCard używającej bezpiecznych technik.

3.  W szczególności operator witryny www.regioalko.pl  nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji eCard.


IX.
               Polityka prywatności

1.    W czasie korzystania z witryny www.regioalko.pl lub składając telefoniczne zamówienie Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

2.     Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji,  nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.

3.     Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

4.   Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BESTORE, Bartosz Mazurczak z siedzibą ul. Pusta 27, 61-053 Poznań. Dane są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5.     Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.regioalko.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbą. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

6.   Witryna www.regioalko.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami.

7.    Niektóre obszary witryny www.regioalko.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

8.    Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@regioalko.pl


X.
                  Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a BESTORE, Bartosz Mazurczak. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej/paragonu fiskalnego.

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.regioalko.pl Do zamówień złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.

3.   Trwałość poszczególnych rodzajów alkoholu jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na opakowaniu.

4.   Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.regioalko.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5.   Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.regioalko.pl posiadają ochronę prawno - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie możnaich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest BESTORE, Bartosz Mazurczak Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17. ustawy OPAiPP.

6.    Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2014 roku.

 

 

 

Właścicielem oraz operatorem witryny internetowej www.regioalko.pl jest firma BESTORE, Bartosz Mazurczak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pustej 27, kod pocztowy 61-053 Poznań. Firma jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 782-211-89-61.

Newsletter
Przerwa techniczna. Sprzedaż wyłączona. Powiadomimy Cię o wznowieniu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
RegioAlko.pl - Regionalne Polskie Alkohole

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych,
przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat ?

Podstawa prawna: Art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997r.
NIE, wychodzę
Sklep internetowy od home.pl